TOP 40 -kysymystä ja vastausta Six Sigmasta

1. Mitä Six Sigma on?


Six Sigma on uuden sukupolven johtamis- ja laatumenetelmä, joka jatkaa ja syventää W. E. Demingin luomaa pitkää perinnettä (TQM). Six Sigma integroi yhteen liiketoiminnantuloksen, tuotteen sekä tuotanto- ja palveluprosessit.Six Sigmassa hyödynnetään voimakkaasti ihmisten innovatiivisuutta, tilastotekniikkaa ja nykyaikaista tietoteknologiaa, joka luo mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia liiketoiminnan ja laatuongelmien ratkaisuun.

 

 

2. Kuinka Six Sigma on kehittynyt?


Six Sigma on kehitetty Yhdysvalloissa Motorolla 1980 -luvun alussa toteuttamaan "Nolla-virhe/Nolla-toleranssi"-ajattelumallia. Vuosien saatossa Six Sigma on kehittynyt tehokkaaksi tavaksi parantaa liiketoimintaa merkittävästi, ei pienin askelin. Tänä päivänä poikkeuksetta kaikki menestyneet yritykset toteuttavat Six Sigma -strategiaa parantaakseen talousarvoa ja asiakastyytyväisyyttä.

 

 

3. Mikä DMAIC ongelmanratkaisu prosessi on?

 

DMAIC on lyhennys ongelmanratkaisuprosessista, joka koostuu viidestä vaiheesta määrittely (Define), mittaus (Measure), analysointi (Analyze), parannus (Improve) ja ohjaus (Control).DMAIC on prosessi, jossa induktio (teoria) – deduktio (facta) vaihe vuorottelevat. Induktio vaiheessa luodaan teoria, joka todetaan oikeaksi tai vääräksi deduktio vaiheessa prosessista kerättävän datan pohjalta ja tilastollisia menetelmiä käyttäen.Six Sigma on ensimmäinen tosiasioihin (fakta-johtamiseen) pohjautuva menetelmä

 

 

4. Mitä DMADV/ DFSS on?

 

DMADV (Define Measure Analyze Design Verify) / DFSS (Design for Six Sigma) on uusien tuotteiden ja prosessin suunnittelu- ja kehitysmenetelmä, jossa keskeistä on uuden tuotteen ja prosessin suunnittelu kriittisten asiakasvaatimusten ja faktojen pohjalta.

 

 

5. Mikä tekee Six Sigmasta menestyksekkään?

 

Six Sigmasta on tieteellinen menetelmä, joka on osoittanut pätevyytensä tuloksilla. Tulokset on esitelty suuryritysten pörssi- ja vuosikertomuksissa. Ensimmäinen menetelmä, jonka tulokset on voitu esitellä tällä tasolla.Projektiluonteinen ja nopea temponen toteutustapa, jossa johto on sitoutunut ja näkyvä sekä projektitiimin yhteistyö ja tilastollinen päätöksenteko integroituu.

 

 

6. Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen muihin parannusmenetelmiin verrattuna?

 

Six Sigmassa on kolme elementtiä inhimillinen ja prosessi elementti, se fokusoituu voittoon ja siinä parannustyökalut muodostetaan kokonaislähestymistapa.Six Sigma -metodiin on koottu yli sata työkalua. Noudattamalla DMAIC -strategiaa saadaan ongelmat ratkaistua poikkeuksetta (95% todennäköisyydellä) ja saadaan aikaiseksi dramaattinen parannus. Parannus on yleensä luokkaa viisikymmentä prosenttia.

 

 

7. Kuinka Six Sigma ja toimintajärjestelmät sopivat yhteen?

 

Hyvin! Six Sigman parannukset ovat aina yhteydessä kriittisiin ulkoisiin ja sisäisiin asiakasvaatimuksiin.Integroimalla Six Sigma osaksi toimintajärjestelmän esim ISO:n jatkuvan parannuksen toteutusstrategiaa, toteuttamalla parannusprojektit Six Sigma -projektein, saadaan yrityksessä aikaiseksi merkittävää laadun parannusta.

 

 

8. Kuinka laatu liittyy Six Sigmaan?

 

Six Sigma -strategialla edetään kohti 0 -virhe ajattelua.Six Sigmalla nostetaan asiakkaan kokemaa tuotteen laatua.

 

 

9. Voiko Six Sigman liittää Business Excellenceen?

 

Kyllä voi! Six Sigma on yksi johdon työkalu, jonka avulla saavutetaan liiketoiminnan erinomaisuus asiakastyytyväisyyttä parantamalla ja kustannuksia alentamalla.Vähentämällä virheitä ja piilotehtaita sekä lyhentämällä jaksoaikaa laatukustannukset pienentyvät ja tuotantokapasiteettia vapautuu. Nämä tekijät takaavat yrityksen kilpailukyvyn paranemisen.

 

 

10. Kuinka Six Sigma parantaa talousarvoa?

 

Six Sigmassa keskitytään kriittisten asiakasvaatimusten parantamiseen ja liiketoimintavoiton parantamiseen. Vähentämällä virheitä ja piilotehtaita sekä lyhentämällä jaksoaikaa laatukustannukset pienentyvät ja tuotantokapasiteettia vapautuu. Nämä tekijät nostavat yrityksen talousarvoa

 

 

11. Kuinka Six Sigma parantaa asiakastyytyväisyyttä?

 

Six Sigmassa keskitytään kriittisten asiakasvaatimusten parantamiseen. Six Sigmassa pyritään 0-virhe tavoitteeseen. Näistä seuraa, että asiakas vähemmän viallisia tuotteita.

 

 

12. Mikä Six Sigma -strategia on?

 

Se on strategia, jolla yrityksen kilpailukykyä parannetaan asiakaslähtöisesti.Six Sigma -strategia parantaa asiakastyytyväisyyttä, tuotteen tai palvelun saatavuutta ja laatua.Six Sigma tuo merkittävää lisäarvoa yritykselle ja asiakkaalle.

 

 

13. Onko yritykseni valmis Six Sigmaan?

 

Jos yritykselläsi on tarvetta parantaa kilpailukykyä. Yritys on menettänyt markkinaosuutta, jäämässä jälkeen markkinoista, menettämässä asiakkaita ja tuntuu, että hukutaan reklamaatioihin sekä,jos yritys on valmis muuttamaan toimintapajojaan ja oppimaan uutta, yritys on valmis Six Sigmaan.

 

 

14. Kuinka yrityksen tulisi suunnitella Six Sigma strategian levittäminen?

 

On täysin mahdotonta kuinka yritysten tulisi tehdä levittäminen, mutta on olemassa kolme vaihtoehto toteuttaa se. Tämä päätös määrittää Six Sigman laajuuden ja syvyyden.Yksi tapa on lähestyä koko liiketoiminnan muutoksen kautta. Lähdetään tutkimaan avainprosessialueita ja tehdään suosituksia muutoksilleToinen tapa on strateginen parannus, joka voidaan myös rajoittaa joko yhteen tai useampaan kriittiseen liiketoiminnan tarpeeseen. Kolmas tapa on ongelmanratkaisu. Tämä on hyvin verkkainen lähestymistapa verrattuna Six Sigma -parannukseen.

 

 

15. Kuinka yritys suunnittelee kestävän ja menestyksekkään Six Sigma -strategian?

 

Six Sigman käyttöön otossa on aluksi oleellista selkeyttää liiketoiminnan strategiat, tunnistaa suorituskykyaukot ja mahdollisuudet.Luo liiketoiminta Case, tutustu Six Sigma yrityksiin, tee Six Sigma päätös ja arvioi koulutustarpeet sekä valitse asiantunteva kouluttaja tai konsultti. Seuraavana arvioi sisäiset uhkat ja resurssit, päätä keitä ja kuinka laajasti koulutat Black Belttejä, luo toteutussuunnitelma ja budjetti. Tämän jälkeen viestitä organisaatiolle Six Sigma päätös.

 

 

16. Kuinka yrityksen tulisi määrittää Six Sigma tavoitteensa?

 

Six Sigma -tavoitteet tulee olla yrityksen liiketoimintastrategian mukaisia.Tavoitteiden tulee olla yhteneviä kriittisten asiakas- ja prosessivaatimusten kanssa.

 

 

17. Mikä on Six Sigma projektin toteutusaikataulu?

 

Tyypillisesti Six Sigma -projekti kestää laajuudesta riippuen 3-6 kuukautta.

 

 

18. Mikä Six Sigma -strategian levittämisaikataulu on?

 

Strategian levittäminen vie aikaa 3-5 vuotta. Johtoryhmä/johto noin puoli vuotta. 1-2 pilottiprojektia n. 1 vuosi. 5-20 henkilön vuosittainen kouluttaminen Black Belt/ Green Belt -tasoon. Koko henkilöstön/avain henkilöiden Yellow Belt koulutus pilottivaiheen jälkeen.Levitysnopeus riippuu suuresti organisaation koosta.

 

 

19. Miksi projektin formaatin kurinalainen toteuttaminen on tärkeää?

 

On todettu, että DMAIC -läpimurtostrategian mukaisesti etenemällä saavutetaan paras onnistumistodennäköisyys.DMAIC -menetelmä on strukturoitunut kokonaisuus, jossa tiimin luovuus ja data yhdistyy pitkälle kehittyneeksi menettelytavaksi.

 

 

20. Mikä sponsoreiden rooli on?

 

Sponsoreiden rooli on antaa resursseja ja tukea yrityksen Six Sigma -strategialle ja odottaa tuloksia.

 

 

21. Mikä yrityksen johdon rooli on?

 

Johtoryhmä ja funktiojohtajat hyväksyvät projektin valinnat ja odottavat tuloksia. He tukevat Black Beltejä organisaatiossa ja ottaa tarvittavia toimenpiteitä/ askelia realisoida tulokset.

 

 

22. Mikä Championin rooli on?

 

Championin vastuuna on koordinoida liiketoiminnan Six Sigma -aktiviteetit. Hänelle kuuluu projektin valinta, suorituksen valvonta ja esteiden purkaminen Six Sigma -projektien tieltä. Champion käyttää aikaa projekteihin n. 2 päivää/ viikko per

 

 

23. Mikä Master Black Beltin rooli on?

 

Master Black Belt on mentori, kouluttaja, Black Beltien ja koko muun organisaation "koutsi". Hän johtaa koko organisaatiota vaadittavaan Six Sigma osaamistasoon. Hänellä on todistetusti taito ja pätevyys mentoroida ja kyky soveltaa metodiikkaa funktioihin ja business prosesseihin. Master Black Belt on kokopäivätoimisesti mukana Six Sigmassa.Master Black Beltinä toimii joko yrityksessä oleva huippu asiantuntia tai yrityksen ulkopuolella oleva kouluttaja, joka on syvällisesti perehtynyt Six Sigman konsepteihin ja menetelmiin.

 

 

24. Mikä Black Beltin rooli on?

 

Black Belt toteuttaa ryhmän johtajana Six Sigma -metodia projektissa sekä esittelee menetelmän ja työkalut tiimin jäsenille ja muulle organisaatiolle tarvittavassa laajuudessa.Black Belt on kokopäivätoimisesti mukana Six Sigmassa.

 

 

25. Mikä Green Beltin rooli on?

 

Green Belt toteuttaa suhteellisen pieniä, hyvin fokusoituja osastokohtaisia projekteja käyttäen hyväksi Six Sigma -strategiaa.Green Belt ei käytä 100% työaika projekteihin.

 

 

26. Mikä Yellow Beltin ja muiden henkilöiden rooli on?

 

Yellow Belt ja muut tiimin jäsenet osallistuvat projekteihin. He tuntevat Six Sigma – onnistumisstrategia ja tukevat projektien tavoitteita. Heidän odotetaan käyttävän opittua metodia ja työkaluja osana heidän normaalia työtä.Championit ja Black Beltit määrittävät heidän ajankäyttönsä projekteissa.

 

 

27. Mitä tapahtuu Six Sigma projektien katselmuksissa?

 

Yleensä Black Belt esittää projektin eri vaiheiden päätteeksi välitulokset ja -yhteenvedon ja löydökset.Lisäksi esitellään projektin eteneminen ja mahdolliset esteet, jotka uhkaavat projektia.

 

 

28. Kuinka Six Sigma projekti katselmukset tulisi toteuttaa?

 

Black Belt esittelee projektin etenemistä. Paikalla tulisi olla osakkaita ja Champion, joka valvoo projektin etenemistä yrityksen liiketoimintastrategian mukaisesti, ja voi viestittää muulle yrityksen johdolle projekteista.

 

 

29. Kuinka yrityksen tulisi kommunikoida Six Sigmasta?

 

Six Sigmasta tulisi johdon tiedottaa avoimesti koko organisaatiolle, osoittaa sen tärkeyttä mm. tulosten julkaisulla ja kertoa kuinka tärkeä Six Sigma on yrityksen kilpailukyvyn kannalta.Antaa infon jälkeen Yellow Belt koulutus avainhenkilöille tai koko yritykselle

 

 

30. Kuinka yritys esittää Six Sigma strategiansa toimittajille?

 

Toimittajille esitetään selkeä vaatimus yrityksen tuotteiden ja palvelujen parantamisesta Six Sigma projektien muodossa ja/tai vaaditaan Six Sigma laatutasoa Cp=2, Cpk>1,76. Strategia voidaan levittää myös toimittajille kustantamalla tai osallistumalla Black Belt koulutuskustannuksiin ja samalla vaatimalla selkeät projektit. Malli Nokia.Asiakkaiden suuntaan yritys tarjoaa Six Sigma kehitysprojekteja, jolla myyjä parantaa asiakkaiden laatua ja tuottavuutta ja samalla saa tiiviimmän kontaktin asiakkaan ongelmiin ja asiakastyytyväisyyteen. Malli GE.

 

 

31. Kuinka yritys esittää Six Sigma tuloksia asiakkaille?

 

Esitä asiakkaalle Six Sigmalla saavuttamiasi tuloksia, kun olette saavuttaneet hyviä tuloksia. Älä esitä, että aiotte käynnistää Six Sigma menetelmän käytön, ja tulette saamaan sillä parannusta aikaan.

 

 

32. Kuinka Yritys valitsee menestyksekkään ensimmäisen projektinsa, pilotti projektin?

 

Valitse kohde, joka on yritykselle merkityksellinen, mutta on hyvä ottaa huomioon, että se ei ole liian vaikea ja laaja.Johdon tulee olla aktiivisesti mukana projektin valinnassa. Muista älä yritä parantaa kerralla koko yritystä, koska se ei ole mahdollista.

 

 

33. Kuinka Six Sigma vaikuttaa päivittäiseen työhön?

 

Six Sigma ja sen sisältämien työkalujen käyttö tuo yrityksen päätöksentekoon varmuutta.

 

 

34. Mitä Six Sigma mittareita tulisi käyttää?

 

Käytä kaikkia Six Sigma mittareita. Käytä kutakin mittaria, Z, DPU, DPMO, Cpk ja RTY, niihin käyttötarkoituksiin, mihin ne on tarkoitettu.Six Sigma mittareilla saat todellisen kuvan yrityksen tuotanto- ja palveluprosesseita laatu- ja tuottavuustasosta.Six Sigma mittarit korreloivat liiketoiminnan mittareihin.

 

 

35. Kuinka yrityksen tulisi suunnitella mittaussysteemit?

 

Luo menetelmät joilla varmistat mittaussysteemin kyvykkyydet toistettavuuden, uusittavuuden, lineaarisuuden, aikastabiilisuden ja tarkkuuden osalta.Tunnista merkittävät prosessin inputit ja outputit ja mittaa riittävän erottelukyvyn omaavalla mittaussysteemillä.

 

 

36. Kuinka Black Beltin tulisi laskea projektilla saavutettava säästöjen määrä?

 

Säästö on parannuksella saavutettu vuotuinen tulos, josta vähennetään projektin eteen tiimin tekemä työnhinta ja mahdolliset investoinnit.

 

 

37. Millainen palkkio ja tunnustus käytäntö olisi hyvä?

 

Yleinen käytäntö on, että BB -sertifikaatin omaava henkilö saa palkkion, palkankorotuksen (USA:ssa n. 600-1000€/kk) ja/tai merkittävämmän aseman yrityksessä. Palkkioperusta voi olla MBA -tutkintoihin verrattavissa oleva. Six Sigma BB -kurssin laajuus ja pituus vastaa myös MBA -tutkintoja.

 

 

38. Mitä Six Sigma käyttöönotto auditoinnit ovat?

 

Auditointien tarkoituksena on selvittää kuinka yrityksessä toteutetaan Six Sigmaa. Haetaan vastausta: onko toteutetut ja meneillään olevat projektit linjassa yrityksen strategian kanssa.

 

 

39. Kuinka Six Sigma liitetään kaikkeen?

 

Six Sigmaa ei pidä liittää kaikkeen. Six Sigma on parannusmenetelmä niin uusien (DFSS) kuin myös vanhojen tuotteiden ja prosessien osalta. Six Sigma perustuu data-perusteisiin tieteellisiin menetelmiin ja kaikkiin niihin kehitystoimiin, jotka halutaan perustaa näille pilareille, Six Sigma sopii.

 

 

40. Miten voin oppia lisää Six Sigmasta?

 

Six Sigmasta on julkaistu runsaasti artikkeleita ja kirjoja.Toinen vaihtoehto on hankkia koulutusta juuri siihen tarpeeseen, jota tarvitset. Champion, Black Belt, Green Belt ja Yellow Belt.Koulutusta on saatavana runsaasti kansainvälisesti, toinen vaihtoehto kotimaisesti Suomen kielellä.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät