Six Sigma

Mitä Lean Six Sigma on?

Lyhyesti sanottuna Six Sigma on joukko menetelmiä ja käytäntöjä, joilla parannetaan systemaattisesti prosessia. Tavoitteena on pienentää vaihtelua prosessin ulostulossa (=tuotteissa). Vaihtelun pienentäminen tapahtuu tutkimalla prosessin syyseuraussuhteita ja tekemällä onnistuneita muutoksia ulostuloon vaikuttaviin muuttujiin. Six Sigman keskeisin vahvuus on sen tieteellinen perusta (The Body of Knowledge).Six Sigma -parannustyökaluja käytetään Lean-toteutuksen apuna ongelmanratkaisussa.

 

Six Sigma on työkalu, jonka keskeisenä ajatuksena on keskittyä prosessin vaihteluun. Se ei ole parannusohjelma, vaan suorituskyvyn (Capability) parannusmenetelmä.Six Sigma perustuu tieteelliseen parannusmetodiin, jossa hyödynnetään tilastollista ajattelua ja menetelmiä. Vaihtelun pienentäminen vähentää hukkaa, josta seuraa virtauksen (kapasiteetti) kasvaminen. Vaihtelu aiheuttaa virheitä, virheet aiheuttavat vikoja ja viat aiheuttavat hukkaa. Six Sigmassa keskitytään vaihtelun minimoimiseen ja Lean keskittyy hukan poistamiseen. Terminä Six Sigma kuvaa erittäin suorituskykyisen prosessin kykyä tuottaa huippulaatua. Tällä laatutasolla toimivissa prosesseissa virheiden määrä on alle 3,4 virhettä miljoonaa virhemahdollisuutta kohden (DPMO). Virhe määritellään tuotteen tai palvelun (laatu)poikkeamana sovituista spesifikaatiorajoista. Six Sigma pyrkii pienten parannusten sijaan saamaan aikaan radikaaleja muutoksia prosesseihin. Six Sigma on menetelmä, jossa asiantuntijat ratkaisevat ongelmat tieteellisesti.

 

Asiakkaiden tarpeet ja niiden ylittäminen on keskeistä sovellettaessa Six Sigma työkaluja. Six Sigman ja menetelmien käyttö on laajentunut tuotteiden virheiden ja vikojen vähentämisestä yrityksen markkinointiin ja strategisiin kohteisiin.

 

Six Sigman työkaluina käytetään DMAIC -menetelmää ja koesuunnittelua, DOE (Design of Experiments)

DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmä tuo järjestelmällisen tavan ratkaista ongelmia ja kehittää ratkaisu liiketoiminnan kehittämiseen. Tästä on kehitetty Lean Six Sigma Roadmap . Six Sigma toimenpiteet kohdistetaan prosessin vaiheisiin. Six Sigma asiantuntijat hallitsevat menetelmät joiden avulla prosessia parannetaan. Toimenpiteiden tavoitteena on vaihtelun pienentäminen ja prosessin parantuminen. Menetelmässä ongelma ratkaistaan tilastollisesti. Asetetaan tilastollinen ongelma ja ratkaistaan se käyttäen tilastotekniikkaa. Six Sigmassa systemaattinen parantaminen toteutetaan DMAIC-prosessilla, jossa ensin ratkaistava ongelma tai parannusmahdollisuus rajataan läpimurtokohdaksi ja sen jälkeen tähän ongelmaan haetaan oikea ratkaisu.

 

Koesuunnittelu (Design of Experiments, DOE) on keskeinen osa Lean Six Sigmaa. Koesuunnittelun ajatuksena on löytää tärkeimmät vaihtelun lähteet. Lisäksi pyritään selvittämään tekijöiden välisiä keskinäisvaikutuksia. Kokeen huolellinen suunnittelu on yhtä tärkeä, kuin varsinainen koe.

 

Ihmisillä on yleensä luontainen pyrkimys ratkaista ongelma nopeasti – ilman suunnitelmaa. Kuitenkin huolellinen koesuunnittelu johtaa meidät nopeammin ja parempaan ratkaisuun. Kokeet ovat tuhansia kertoja tehokkaampi vaihtoehto perinteiselle yksimuuttujakokeelle. Tehokkuus tarkoittaa sitä, että voit suorittaa suuren määrän kokeita pienellä määrällä testiajoja. Toisin sanoin opit tutkimastasi prosessista nopeasti paljon yhtäaikaisesti. Kokeilla saadaan selville nopeasti, mitkä tekijät prosessissa vaikuttavat eniten tuotteen ulostuloon.

 

 

Six Sigma -parannus = Vaihtelun pienentäminen = Innovaatio

 

 

 

 

 

 

Lyhyesti sanottuna Six Sigma on joukko menetelmiä ja käytäntöjä, joilla parannetaan systemaattisesti prosessia. Tavoitteena on pienentää vaihtelua prosessin ulostulossa (=tuotteissa). Vaihtelun pienentäminen tapahtuu tutkimalla prosessin syyseuraussuhteita ja tekemällä onnistuneita muutoksia ulostuloon vaikuttaviin muuttujiin. Six Sigman keskeisin vahvuus on sen tieteellinen perusta (LINKKI: BOK). Six Sigma -parannustyökaluja käytetään Lean-toteutuksen apuna ongelmanratkaisussa.  

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät