Black Belt projektien todelliset tuotot (päivitetty 1.2.2013)

Julkaistu  27.04.2005    Kirjoittanut     Tilaa RSS

Nyt ensimmäistä kertaa näemme tässä laajuudessa julkaistuna Black Belt -projektien tuotot eri toimialoittain. iSixSigma Magazinen ensimmäisessä numerossa oli heidän tekemänsä selvitys, joka pohjautuu noin kahdeksansadan kyselyyn vastanneen yrityksen antamiin tietoihin. Artikkelissa oli esitelty yritysten saamat merkittävät rahalliset saavutukset Six Sigmalla sekä paljon muuta.

Six Sigma Black Belt -projektit on jaettu selvityksessä kahteen luokkaan, ns. "koviin" ja "pehmeisiin" projekteihin. "Kovissa" projekteissa säästöt on saatu joko liikevaihtoa kasvattamalla tai kustannuksia vähentämällä. "Pehmeissä" projekteissa tuotot on saavutettu asiakastyytyväisyyttä tai tuotetta parantamalla. Lisäksi ns. "kovien" Black Belt -projektien tuotot on jaoteltu toimialoittain. Tulokset on esitetty taulukoissa 1 - 3.

 

ssbbroit1n.jpg

Taulukko 1. "Kovilla" Black Belt -projekteilla saavutetut tuotot per projekti. Tuotto on saavutettu joko liikevaihtoa kasvattamalla tai kustannuksia vähentämällä. Taulukossa on 547 projektin keskimääräinen tuotto, joka on 188 000$. Taulukossa tuotot on jaettu kolmeen ryhmään yritysten liikevaihdon määrän mukaan.

 


ssbbroit2n.jpg

Taulukko 2. "Pehmeillä" Black Belt -projekteilla saavutetut tuotot per projekti. Tuotto on saavutettu asiakastyytyväisyyttä tai tuotetta parantamalla. Taulukossa on 295 projektin keskimääräinen tuotto, joka on 107 000$. Taulukossa tuotot on jaettu kolmeen ryhmään yritysten liikevaihdon määrän mukaan.

 


ssbbroit3n.jpg

Taulukko 3. Six Sigmaa toteuttavien yritysten saavuttamat tuotot per "kova" Black Belt -projekti. Tuotot on jaoteltu toimialoittain. Huomioitavaa on rahoituspalveluita tarjoavien yritysten korkea keskituotto. (Retailing & Consumer Productilla vain viisi näytettä.)


 Kyselyssä selvitettiin kuinka kauan yrityksissä on käytetty Six Sigmaa.

ssbbroit4n.jpg

Taulukko 4. Six Sigman käyttöaika vuosissa. Tiedot on jaoteltu yritysten koon mukaan. Kyselyyn vastasi 808 yritystä. Mielenkiintoista on huomata, että pienissä, eli alle 100 miljoonan dollarin liikevaihdon omaavissa yrityksissä Six Sigma on ollut käytössä valtaosin alle kaksi vuotta.

 

Taulukossa viisi on esitetty, kuinka yrityksissä ensisijaisesti mitataan projektien taloudellista tuottoa.

ssbbroit5n.jpg

Taulukko 5. Six Sigma Black Belt -projektien taloudellisten tuottojen mittauksen jakautuminen. Kyselyyn vastasi yhteensä 803 yritystä. Kuten taulukosta nähdään RoI on yleisin mittausmenetelmä.

 

Yksi kyselyn aiheista oli yrityksen johtajien mielipide Six Sigma -projektien tuottojen uskottavuudesta. Johtajista noin 88 prosenttia uskoi jossain määrin tai ehdottomasti yrityksessä saatujen Six Sigma projektien tuottoja todellisiksi.

ssbbroit6n.jpg

Taulukko 6. Yritysjohdolta kysyttiin kuinka hyvin he uskovat Six Sigma Black Belt -projekteilla saavutettuihin tuloksiin. Kyselyyn vastasi yhteensä 783 johtajaa, joista noin 88 prosenttia uskoi vähintäänkin jossain määrin tuloksiin saavutettuihin tuloksiin. Vain noin 10 %:a epäili tuottoja todellisiksi.

 

Lisäksi yrityksen johtajilta kysyttiin, mikä on heidän arvionsa Six Sigma ohjelmien onnistumisesta, eli kuinka tehokkaasti yrityksessä on onnistuttu yhdistämään Six Sigma yrityksen Business tavoitteisiin ja kuinka hyvin on päästy tavoitteeseen.

ssbbroit7n.jpg

Taulukko 7. Yritysjohdon mielipide, kuinka tehokkaasti yrityksessä on onnistuttu yhdistämään Six Sigma yrityksen Business tavoitteisiin ja kuinka hyvin on päästy tavoitteeseen. Huomioitavaa on, että 75 % on vähintäänkin jossain määrin tyytyväinen ja yli 20 % on erittäin tyytyväinen. Vain noin 20 % johtajista oli tyytymättömiä Six Sigma -ohjelminsa.

Suomalaisten QKK:n Black Belt -projektien tuotto

Suomalasten Black Belt -projektien tuottoja ei ole aiemmin koottu yhteen. Kokosimme ensimmäisen kerran 2005 noin sadan Black Belt -projektin tuotot ja tarkastelimme kuinka suomalaiset Black Beltit ovat onnistuneet. Tulos oli todella mielenkiintoinen. Suomalaisten Black Belttien tekemien projektien keskimääräinen tuotto on n. 198 000 €/ projekti. Koulutusohjelmamme projektit ylittävät iSixSigma Magazinen (1/2005) tekemän tutkimuksen keskiarvotuoton, jota tämän artikkelin alussa on käsitelty. Lisäksi koulutusohjelman harjoitusprojektien onnistumisprosentti on korke, yli 80 % projekteista onnistuu odotusten mukaisesti ja viedään loppuun.

projtuot05.jpg

Suomalaisten Black Belttien tekemien projektien keskimääräinen tuotto
on n. 198 000 €/ projekti.

Projektien suoran rahallisen tuoton lisäksi projektit tuottavat paljon vaikeasti mitattavia hyötyjä kuten mm. nostavat yrityksen imagoa, kasvattaa asiakastyytyväisyyttä, parantavat toiminnan laatua, muuttaa yrityskulttuuria faktaperusteisempaan suuntaan, jne.

 

Projektituotot päivitetty 2012

Tutkimuksemme mukaan valmentamiemme Black Belttien koulutuksen aikaisten projektien keskituotto on ollut välillä 143 000 - 217000 euroa/vuosi. Asiakkaidemme laskennallinen puhdas tuotto pelkästään koulutusprojekteista kymmenen vuoden aikana on ollut yli 60 miljoonaa euroa. Koulutuskustannus on ollut noin 5 - 10 % (intensiivikoulutus ja projektityö). Yli 80 % opiskelijoista saa sertifikaatin. Yritysten Championien ja kurssilaisten arvostelut ovat olleet kautta linjan kiittävät. Projektien kestot ovat vaihdelleet 4 kk - 2 vuoteen.

bb-tuotto.jpg

KUVA: Quality Knowhow Karjalainen Oy:n kouluttamien kurssinaikaisten projektitöiden tuotot euroa / vuosi.

 

Taas kerran numerot puhuvat Six Sigman puolesta.

antti_piirainen.jpg
Antti Piirainen

 

Lähde:

iSixSigma Magazine; Volume 1, Number 1

QKK: Six Sigma Black Belt -projektityöt 1999-2012

Kommentoi

(Sähköpostiosoitettasi ei näytetä)
Syötä kuvassa näkyvät kirjaimet ja numerot.
Captcha koodi

Klikkaa kuvaa nähdäksesi uuden captchan.

    Kannattaa tutustua

    Kirjallisuutta ja uusia ideoita

    Siirry
    verkkokauppaan www.laatutieto.fi

    Meidät löydät