Haku: malli

Väärinymmärretty Lean

n vaatii paljon ja usein muutos vaatii mielenmallin muuttumisen… uuden oppiminen muuttaa mielenmallia. W.E. Deming puhui ja kirjoitti juuri tästä
Kuulostaako tutulta: hukan poistaminen on "pop", kypsyysarviointia suoritetaan osasto- ja aluekohtaisesti, kaikki toimintatavat tulee standardoida, valkotaulut seinille ja niiden ympärille kokoonnutaan säännöllisesti, 5S -auditointi on tärkeää, kaikkia ka… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vaarinymmarretty-lean/

Six Sigma on saavuttanut kypsän iän

ensa ja menetelmän käyttö ja sen tuoma mielenmallin kehittäminen on tukenut suuresti ajan lyhen
Six Sigma -menetelmä on hyvä keino hakea ratkaisua, muutosta parempaan, hyvin määriteltyihin kohteisiin. Six Sigma tuo organisaatioon myös mukanaan kulttuuria keskustella numeroiden avulla todellisista ongelmista. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/six-sigma-saavuttanut-kypsan-ian/

Hukka ja arvo vs. lean-tiede

ita. Toimintaa kuvaaville mittareille löytyy mallit. Esimerkiksi… meille mallin…ei ole. Leanin takaa löytyy viisi tärkeää mallia…tavoitteiden saavuttamista. Nämä samat viisi mallia ovat käyttökelpoisia niin palvelu kuin tuot
Hukan poistamisen ja arvonlisäämisen fantasia hokemin kuvaa tätä aikaa. Keskustelu keskittyy liiaksi selitykseen mitä hukka on, mitä arvo on. Huomion kohteeksi voisi ottaa sen, mitä organisaation tulee saada aikaan. Ensimmäinen askel on siirtyä subjektiiv… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/hukka-ja-arvo-vs-lean-tiede/

Lean -strategia ja sen soveltaminen

on myös meidän ajattelusta poikkeava ajattelumalli
Leanin yhteydessä on harvoin keskusteltu strategiasta; kuinka saavutetaan tavoitteet ja päämäärät. Suomessa leanin strategiana näyttää olevan hukan poistaminen erilaisten lean -työkalujen avulla. Jotkut pyrkivät myös lyhentämään läpimenoaikoja. Onko tämä … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen/

Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä?

yväisyyttä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Mallit… joilla kehitetään mielenmallia
Politiikassa ja yleisessä keskustelussa puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta. Tämä tarkoittaa, että näkemykset, mielipiteet ja uskomukset vievät voiton tosiasioista ja tutkitulta tiedolta. Liki kaksikymmentä vuotta tuottavuuden kehitystä seuranneena, sama… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/totuuden-jalkeinen-aika-tuottavuuden-kehittamisessa/

Tehdasfysiikka on hyvä kaveri

Tehdasfysiikka auttaa luomaan laskennat ja mallit…sketju ympäristöissä. Tehdasfysiikka tarjoaa mallit ja tuo matemaattisen keinon kuvata ja ymmär
Käytännönläheinen tieteeseen perustuva lähestyminen auttaa johtajaa ja päällikköä saavuttamaan ennustettavat tulokset ja menestymään työssään. Tehdasfysiikka on tieteeseen perustuva keino, joka auttaa löytämään olennaiset asiat erilaisilla aloilla, epäsel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tehdasfysiikka-hyva-kaveri/

Tulos vai toiminta?

Nämä viisi periaatetta voidaan mallintaa yhtälöillä… koska taustalla olevat mallit takaavat vaikuttavuuden. Kun tämän ympärill… saatu aikaiseksi. Prosessi luo pohjaa mielenmallille
Leanin tavoitteena on nostaa arvoa (value) niin asiakkaalle kuin tuottajalle. Usein huomio kohdistuu toisaalle ja kehitystoiminta meinaa livetä alkuperäisestä päämäärästä. Arvon tavoittelun sijaan kohteeksi tulevat toimenpiteet ja hukan (muda) poistaminen… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tulos-vai-toiminta/

Aliarvostettu vaihtelu

näisvaikutukset. Tuotantosysteemiä kuvaavien mallien tunteminen helpottaa arviointia ja buffere… valmistukseen tms. Käytännössä SPC tuo mallin ymmärtää tuotantosysteemin luonnollista
Vaihtelua on kaikkialla. Se voi olla hyvästä tai pahasta. Sillä voi tehdä rahaa tai sillä voi menettää rahaa. Reaalimaailman prosesseilla, joilla tuotetaan jotain konkreettista tuotetta tai kokemuksellista palvelua, vaihtelu kuluttaa resursseja. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/aliarvostettu-vaihtelu/

Onko DSD -koesuunnitelmat vuosisadan merkittävin parannus- ja koesuunnitteluinnovaatio?

että täydellinen neliöllinen malli näille kolmelle tekijälle on estimoitavissa … toisen asteen vastepintamallikursseillani käyttämäni simulaatiomallin avulla. Mallissa on 7 jatkuvaa tekijää
Uusin Minitab 18 tuo merkittävän uudistuksen laadunparannukseen ja Six Sigmaan uuden koesuunnitelma luokan, DSD, Definitive Screening Designs, muodossa. DSD:n voisi kääntää suomeksi vaikkapa "Ratkaisevat erottelevat suunnitelmat", jotka parhaassa tapaukse… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/dsd-koesuunnitelmat/

Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo

ietoon. Ohjelmasta löytyy valmiit etenemismallit tai pohjat erilaisille prosessien kehittämi…sin kyvykkyyttä prosessin ulostuloa kuvaavan mallin avulla. Rakennettava malli perustuu joko ti
Minitab Inc. julkaisi hiljattain parannetun version Quality Companion -ohjelmistostaan. Uudelta nimeltään pelkkä Companion on tarkoitettu kehitys- ja parannusprojektien tueksi ja sisältää joukon valmiita etenemismalleja erityyppisille metodeille, sekä kat… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannusprojektien-hallinta-ja-monte-carlo/

Leviääkö Lean käsiin?

malli tms.…rkii kuvamaan asioita objektiivisesti ja sen mallit kehittämään intuitioita. Se… mikä on koko tieteen tuoma selittävä malli Leanille
Lean on hyvä, Lean on huono? Vastaus riippuu siitä, keneltä kysyy. Olen pyrkinyt tarkastelemaan Leania mahdollisimman objektiivisesti yli viisitoista vuotta. Lean -konseptin ongelma on yhtenäisen selittävän teorian puute. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/leviaako-lean-kasiin/

Lainalaisuudet – tehdasfysiikka

lman ja taseen elementteihin. Määrällinen ja mallinnettava yhteys auttaa johtajaa ymmärtämään… sekä tarvittaessa mallintamaan niitä. Johtajan päättäessä mitkä ovat
Operaatioiden johtaminen ja siihen liittyvät päätökset vaikuttavat merkittävästi toimitusaikoihin, valmistuneiden tuotteiden tai palvelujen määrään, kertyvään työjonoon tai työmäärään, kapasiteettitarpeeseen sekä etenkin tuotantokustannuksiin. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lainalaisuudet/

Väärin ymmärretty laadun parannus - Lean Six Sigma?!

Ihminen luo pääsääntöisesti mallin toiminnasta sen perusteella… Tästä tapahtumamallista puuttuu oleelliset keskinäisvaikutukset … prosessimaista toimintamallia laadun saavuttamiseen sekä jatkuvaa paranta
Laadun parannus, Quality Improvement, on väärin ymmärretty vai onko!? Laadun parannus Six Sigma -tasolle on radikaalia systeemin ja prosessin suorituskyvyn muuttamista niin, että se tuottaa jatkuvasti parempia palveluja ja tuotteita virhetasolla, joka on … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laadun-parannus/

Unohdettu laadunohjaus?!

saadaan merkittävä parannus aikaan. Alkujaan malli on Japanista Hitachilta… ja kokeilin mallia kuvaputkitehtaalla
Olen vuosien kuluessa huomannut ja samalla ihmetellyt suomalaisten yritysten laadunohjauksen tilaa. Kovin monesta yrityksestä näyttää "laadunohjaus" puuttuvan kokonaan tai ainakin sen toimintaperiaatteen ymmärtäminen. Onko laadunohjaus unohdettu vai eikö … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/unohdettu-laadunohjaus/

Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä

mallia…suhde. Tulosten perusteella Minitab luo mallin eli multiregressioyhtälön tai yhtälöt. K
Monet ammattilaiset tuntuvat pelkäävän Six Sigmaan liittyvää statistiikkaa – laskentaa, matematiikkaa – syyttä. Vaikka data näyttelee kriittistä roolia laadun parantamisessa, ei analyysejä ole suurimmalta osalta vaikea tehdä ja ymmärtää. Sinun ei tarvitse… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tilastolliset-tyokalut/

Lääkärille 15 minuutissa

öön on luotu tuotantolinjan tapainen toimintamallin parantamiseen. Lainalaisuuksien tarkastelu mallien
Peruslainalaisuuksien ymmärtäminen ja soveltaminen sekä käyttäminen päätöksenteossa luovat eriomaista pohjaa kilpailukyvyn parantamiseen. Lainalaisuuksien tarkastelu mallien (kaavojen ja yhtälöiden) avulla korjaa ajatusvinoumia ja auttaa tekemään parempia… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laakarille-15-minuutissa/

Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!

kun Frederick Taylor kehitti ajatusmallin siitä…ytapoja. Peter Drucker loi tavoitejohtamisen mallin
Johtajan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoimintaan ja organisaation tulokseen. Keskeinen kysymys on, miten tähän suuntaan voidaan edetä? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/gurujen-laatuopit/

Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?

palveluketjussa. Monimutkaisemman tilanteen mallintamiseen tarvitaan tosin monimutkaisempi yht
Ajasta on tullut entistä tärkeämpi tekijä palveluorganisaatioiden kilpailussa. Palveluja on yllin kyllin kaikkialla. Yrityksiin kohdistuvaa kysyntää, kasvua, rajoittaa laatu ja saatavuus. Aikatekijä mielletään laaduksi, mutta samalla se usein on mittari s… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palveluprosessin-ketteryys/

Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

tarkoitukseen on kehitetty laadun suunnittelumalli
Luodakseen kestävää menestystä yritysten on päästävä tuotekehityksessä eroon epävarmasta tuoteideoinnista ja ideoiden karsinnasta. Onnistuneelle tuotekehitykselle on A ja O tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja priorisoida ne. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/asiakastarpeesta-tuotteeksi/

Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen

essien virtauksen parantamisesta. Mitkä ovat mallit…ttaa ymmärtämään miksi joku toimii ja miten. Mallit kuuluvat operaatiotutkimuksen …toiminnot. Mallit auttavat ymmärtämään kasvattaako jaksoajan
Parannus on aina projekti. Parannus ei ole ohjelma, mutta ohjelma jolla haetaan parempaa, voi johtaa parannukseen, jos se pitää sisällään joukon projekteja. Projektilla tulee olla järkevä päämäärä, aikataulu, oikea kohde ja oikean suuntaiset sekä toimivat… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/virtauksen-parantaminen/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät